Да 140-годдзя Я.Купалы і Я. Коласа

Конкурс малюнкау́ "Чароу́ны свет спадчыны юбілярау́" у маі. Конкурс прайшоу́ у атмосферы творчасці, зацікау́ленасці.

Гл.фота

Круглы стол "Мой Купала і Колас"

20 красавіка праводзіу́ся круглы стол "Мой Купала і Колас". Вучні чыталі і аналізавалі любімыя вершы мастакоу́ слова. Дзеці не толькі праявілі свае таленты, але і дадалі у́ сваю скарбонку ведау́ інфармацыю аб розных літаратурных творах.

См.фото


 

"Цікавыя факты з жыцця і творчасці Я. Купалы і Я. Коласа"

18 і 19 красавіка настау́нікі беларускай мовы і літаратуры правялі у́ школе мерапрыемства "Цікавыя факты з жыцця і творчасці Я. Купалы і Я. Коласа".

См.фото


 

Ноч літаратуры. Паэзія пад зоркамі.

21 сакавіка праводзілася мерапрыемства "Ноч літаратуры. Паэзія пад зоркамі". У кантакце з прыродай дзеці наблізіліся да той атмосферы, у якой чэрпалі натхненне Янка Купала і Якуб Колас - вакол дрэвы,вёска,пяюць птушкі. Словы, якія гучалі на адкрытай просторы, нібы імкнуліся напоу́ніць увесь аграгарадок пачуццём павагі да творчасці вялікіх майстроу́ слова. Вучні зрабілі вывад, што патрэбна ведаць як мага больше пра Купалу і Коласа, а таксама пашыраць свае веды у́ вобласці літаратуры. Беларуская літаратура не можа заставацца на адным месцы. Настау́нік параіу́ вучням праяу́ляць сябе і спрабаваць ствараць свае вершы,апавяданні. Магчыма у́ нашай школе ёсць Янка Купала і Якуб Колас 21-га стагоддзя! А такія мерапрыемствы дапамагаюць іх знайсці.

См.фото


 

Выставка "Страницы книг расскажут о войне"

С 11 по 15 марта в Глинковской средней школе в библиотеке была организована выставка "Страницы книг расскажут о войне". Дети заинтересовались многими произведениями литературы, познакомились с новыми авторами. Эта выставка - ещё одна возможность развивать чувство патриотизма, с помощью ознакомления с литературными героями воспитывать чувства совести, трудолюбия, любви к Родине. 

См.фото


 

Акцыя “Чытаем Купалу і Коласа разам”

У сакавіку 2022 года праявілі сваю актыўнасць удзельнікі акцыі “Чытаем Купалу і Коласа разам”. Удзельнікі акцыі - гэта не толькі вучні, але і бацькі. Чытанне ўрыўкаў з твораў, размова аб літаратурных героях  - многа фактараў узмацнілі інтарэс да творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа.

См.фото


 

21 лютага праводзілася акцыя "Купалау́скі дыктант"